wpisz słowo:   
 Poniedziałek,  24 Stycznia 2022
 
 
A  A  A
Zobacz
Nagrody
Archiwum

Aktualności z życia naszego miasta i gminy

Data dodania: 2021-11-25
 OGŁOSZENIE O REKRUTACJI DZIECI DO Gminnego Żłobka „TĘCZOWA KRAINA” w Wolsztynie

Gmina Wolsztyn ogłasza rekrutację do Gminnego Żłobka „Tęczowa Kraina” w Wolsztynie. Zapraszamy wszystkich chętnych do składania dokumentów rekrutacyjnych. Informujemy, że w okresie od 01.03.2021 do 30.06.2023 r. Gmina Wolsztyn realizuje projekt pt. „Tęczowa Kraina”.

Projekt wdrożony jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Działanie 6.4 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi.

Łączna wartość projektu: 3 443 642,25 zł, dofinansowanie projektu: 2 927 095,91 zł

Głównym celem projektu jest utworzenie 75 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie Miasta Wolsztyna oraz finansowanie przez 18 miesięcy jego bieżącego funkcjonowania, dzięki czemu rodzice doświadczający trudności na rynku pracy z powodu opieki nad dzieckiem do lat 3, będą mogli utrzymać, znaleźć lub aktywnie poszukiwać pracy.

Grupę docelową projektu stanowią osoby doświadczające trudności na rynku pracy w związku ze sprawowaną opieką nad dzieckiem do lat 3 (75 osób) – osoby pracujące (osoby czynnie pracujące bądź przebywające na urlopie rodzicielskim bądź przebywające na urlopie macierzyńskim).

1. Zgłoszenia do projektu: dokumenty zgłoszeniowe można uzyskać:
1) pobierając ze strony internetowej: www.wolsztyn.pl
2) osobiście /uzyskanie dokumentacji: Gminny Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty w Wolsztynie, ul. Rynek 1.
Dokumenty do projektu należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem:
 
REKRUTACJA DZIECI DO GMINNEGO ŻŁOBKA „TĘCZOWA KRAINA” w Wolsztynie
Projekt pn.: „Tęczowa Kraina”
w terminie od 25.11.2021 do 10.12.2021 do godziny 14:00 w:
Gminnym Zespole Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty w Wolsztynie,
ul. Rynek 1, 64-200 Wolsztyn


Dokumenty rekrutacyjne:
- wniosek o przyjęcie dziecka do Żłobka,
- deklaracja udziału w projekcie,
- formularz rekrutacyjny z danymi uczestnika,
- oświadczenie uczestnika projektu,
- oświadczenie rodzina zastępcza,
- oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
- oświadczenie o trudnej sytuacji
- oświadczenie o wychowywaniu dziecka w rodzinie wielodzietnejRegulamin rekrutacji w projekcie
„Tęczowa Kraina”

 
§ 1
Informacje ogólne1. Regulamin niniejszy określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: „Tęczowa Kraina” realizowanym na terenie Gminy Wolsztyn w Żłobku w Wolsztynie.
2. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, w okresie 2021-03-01 - 2023-06-30.
3. Realizatorem projektu jest Gmina Wolsztyn.
4. Biuro projektu mieści się w budynku Urzędu Miejskiego w Wolsztynie.
5. Projekt realizowany jest w okresie 2021-03-01 - 2023-06-30 r. w Żłobku w Wolsztynie.
6. Ilekroć poniżej jest mowa o:
a) Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Tęczowa Kraina”.
b) Dyrektorze – oznacza jednocześnie Szkolnego Koordynatora projektu pn.: „Tęczowa Kraina”.
c) Nauczycielach/ opiekunach - należy przez to rozumieć nauczycieli/nauczycielki/ opiekunów/ opiekunki (w tym Dyrektorów) zatrudnionych w Żłobku w Wolsztynie zakwalifikowanych do udziału w Projekcie.
 


§ 2
Cele i zakres wsparciaCelem głównym projektu jest utworzenie 75 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobka na terenie miasta Wolsztyna oraz finansowanie przez 18 miesięcy jego bieżącego funkcjonowania, dzięki czemu rodzice doświadczający trudności na rynku pracy z powodu opieki nad dzieckiem do lat 3, będą mogli utrzymać pracę.

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację 2 zadań:
1. Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.
2. Bieżące funkcjonowanie nowo utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

Wskaźniki rezultatu:
Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu
programu – 62 osoby.§ 3
Zasady rekrutacji i kwalifikacji uczestników1. Grupę docelową projektu stanowią osoby pracujące (a więc osoby przebywające na urlopie macierzyńskim bądź urlopie rodzicielskim bądź czynnie pracujące), sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 (75K).

2. Kryteria rekrutacji:

a. formalne obligatoryjne (0 – nie spełnia kryterium; 1 spełnia kryterium):
1) wiek dziecka (ukończony 1 rok życia do 3 roku życia) - formularz zgłoszeniowy,
2) miejsce zamieszkania - do projektu zakwalifikowane zostaną osoby zamieszkujące i zatrudnione na terenie Gminy Wolsztyn (woj. wielkopolskie) -oświadczenie,
3) status na rynku pracy – osoby pracujące (przebywające na urlopie macierzyńskim/ rodzicielskim/czynnie pracujące) – zaświadczenia od pracodawcy.

b. merytoryczne
1) dzieci matek lub ojców (opiekunów prawnych) samotnie je wychowujących,
2) dzieci matek lub ojców (opiekunów prawnych), wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów,
3) dzieci wychowujące się w rodzinach zastępczych,

4) dzieci, których starsze rodzeństwo uczęszcza do Żłobka w danym roku szkolnym
z możliwością kontynuacji,
5) dzieci z rodzin wielodzietnych (troje i więcej), których oboje rodzice (opiekunowie prawni) pracują;
6) dzieci matek lub ojców (opiekunów prawnych), którzy złożyli kartę zgłoszenia do Żłobka, w którym są zatrudnieni.
 
Do projektu będą przyjmowane osoby mające największą liczbę punktów.
W przypadku takiej samej liczby decydować będzie kolejność zgłoszeń.
W przypadku zgłoszonej większej liczby uczestników, zostanie utworzona lista rezerwowa.
 
Rekrutacja uczestników do projektu zostanie przeprowadzona w listopadzie 2021 r. w terminie od 25.11.2021 do 10.12.2021r.
Dokumentem źródłowym, na podstawie którego uczestnicy projektu będą rekrutowani do projektu będzie: oświadczenie opiekuna o pozostawaniu w trudnej sytuacji na rynku pracy z uwagi na konieczność opieki nad dzieckiem do lat 3.

3. Wnioskodawca stwierdził bariery równościowe w obszarze tematycznym interwencji.
Zgodnie z danymi WROT: ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNOEKONOMICZNEJ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO (…), dane na paź. 2018 r., sytuacja kobiet na rynku pracy w Wielkopolsce jest trudniejsza niż mężczyzn. Pomimo silnej tendencji spadkowej stopy bezrobocia rejestrowanego ogółem, kobietom w Wielkopolsce wciąż trudniej niż mężczyznom wejść na rynek pracy po zakończeniu edukacji, czy też powrócić do pracy. Dotyczy to w szczególności
sytuacji związanej z powrotem na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny. W związku z powyższym W-ca zaplanował działania na zidentyfikowane bariery równościowe tj. prognozowany udział samych kobiet w projekcie, ale w razie potrzeby nie ogranicza dostępu dla mężczyzn. Wnioskodawca zapewnia, że rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym z pełną dostępnością dla osób z niepełnosprawnościami (Wnioskodawca uwzględni możliwość dotarcia do informacji o projekcie i oferowanym w nim
wsparciu do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności).

Dokumenty rekrutacyjne (dostępne na stronie Urzędu Miejskiego w Wolsztynie, składane w Gminnym Zespole Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty w Wolsztynie tj.):
- deklaracja udziału w projekcie,
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
- formularz rekrutacyjny z danymi uczestnika,
- wniosek o przyjęcie dziecka do Żłobka,
- oświadczenie opiekuna o pozostawaniu w trudnej sytuacji na rynku pracy z uwagi na konieczność opieki nad dzieckiem do lat 3,
- dokumenty potwierdzające spełnianie któregokolwiek z kryteriów premiujących.
Niezłożenie któregokolwiek z dokumentów uniemożliwia udział kandydata w projekcie.
Wraz ze złożeniem dokumentów rekrutacyjnych potencjalny uczestnik projektu musi:
- przedłożyć również dokument od pracodawcy potwierdzający jego status na rynku pracy (zaświadczenie o zatrudnieniu),
- zaświadczenie o urlopie macierzyńskim/rodzicielskim (jeśli dotyczy),

4. O zakwalifikowaniu do projektu Koordynator Projektu powiadamia rodzica. Powiadomienie winno być skuteczne i dokonane w sposób zwyczajowo przyjęty. Ponadto w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie zostanie umieszczona lista zakwalifikowanych osób do projektu.
 
5. W przypadku wolnych miejsc, po uzgodnieniu z Koordynatorem Projektu możliwe jest przeprowadzenie dodatkowej rekrutacji uzupełniającej poprzedzoną akcją informacyjnopromocyjną.

6. Prace zespołu rekrutacyjnego zostaną udokumentowane protokołem.

7. Zostanie utworzona lista uczestników oraz lista rezerwowa.

 

/-/ Monika Bober

 
Ostrzeżenia meteorologiczne...

Urząd Miejski w Wolsztynie
2022-01-16 | Ostrzeżenie meteorologiczne - silny wiatr
Urząd Miejski w Wolsztynie
2021-12-28 | Ostrzeżenie meteorologiczne - uwaga ślisko!
Urząd Miejski w Wolsztynie
2021-12-23 | Ostrzeżenie meteorologiczne - opady śniegu i śniegu z deszczem
Urząd Miejski w Wolsztynie
2021-12-05 | Ostrzeżenie meteorologiczne - uwaga ślisko!
Urząd Miejski w Wolsztynie
2021-12-01 | Ostrzeżenie meteorologiczne - silny wiatr
zobacz więcej ostrzeżeń meteo...


Tereny inwestycyjne
Gminne inwestycje
Fundusze zewnętrzne
Szlaki GPS


Zgłoś awarię
Stacja meteo
Kamery online
Informator SMS
Portal esesja
Sprawdź dowód
Biuletyn Informacji Pub.
Imprezy cykliczne
Pobierz grę terenową
Szlaki GPS
Wolsztyn inspiruje
Foldery promocyjne
Galeria zdjęć
Łódź Turystyczna
Kultura
Edukacja
Biblioteka Publiczna
Zwierzaki z Wolsztyna
Karta Rodziny
Ochrona powietrza
Opieka nad zabytkami
Strefa Płat. Parkowania
iPlan Miasta
Sport
Komunikacja
Geo-System
Informacja przestrzenna
Oferta inwestycyjna


Nadchodzące wydarzenia...

2022-02-13
Urząd Miejski w Wolsztynie
2022-02-02
Urząd Miejski w Wolsztynie
2022-01-05
Urząd Miejski w Wolsztynie
2021-11-16
Urząd Miejski w Wolsztynie
2021-10-21
Urząd Miejski w Wolsztynie
2021-10-21
Urząd Miejski w Wolsztynie
2021-10-14
Urząd Miejski w Wolsztynie
zobacz więcej nadchodzących wydarzeń...
Aktualna pogoda w Wolsztynie...

zobacz więcej kamer...

Nadchodzące wydarzenia - Wolsztyński Dom Kultury...
zobacz więcej nadchodzących wydarzeń...

Nadchodzące wydarzenia - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn...
zobacz więcej nadchodzących wydarzeń...


URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE
Rynek 1
64-200 Wolsztyn

Tel. (68) 347 45 00, Fax. (68) 384 27 47

Urząd Miejski jest czynny:
poniedziałek, wtorek, czwartek 7:00 - 15:00
środa 7:00 - 16:00
piątek 7:00 - 14:00

Wnioski o wydanie dowodu osobistego można składać:
poniedziałek, wtorek, czwartek 7:00 - 14:30
środa 7:00 - 15:30
piątek 7:00 - 13:30

Kasa czynna:
poniedziałek, wtorek, czwartek 8:00 - 14:30
środa 8:00 - 15:30
piątek 8:00 - 13:30                    
                    
                    
Osób online: 30
stat4u
Urząd Miejski w Wolsztynie - www.wolsztyn.pl 2008 - 2022
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia"